Čakre

 

Prana (vitalna energija) ulazi u telo i distribuira se nadijima (energetskim kanalima). Smatra se da postoji 72 hiljade nadija. Glavni su nadiji Ida, Pingala i Sušumna nadi. Ida nadi izvire iz leve strane u osnovi kičme, uzdiže se i završava u desnoj strani izimeđu obrva. Pingala izvire iz desne strane u osnovi kičme, a završava se u levoj. Na taj način ida i pingala se presecaju u 6 tačaka praveći osmice i te tačke se zovu čakre.

Sušumna nadi je od suštinske važnosti. To je središnji kanal koji se proteže kroz kičmu od osnove do temena. On je poput provodnika kroz koji teče vitalna energija, i kada nema većih blokada, prana teče neometano. Stoga je osnovni zadatak joge otklanjanje postojećih blokada tj. "pročišćavanje" onoga što postoji, povećanjem unutrašnje prane.

Ida nadi je Mesečev kanal, vezan za levu nozdrvu i desnu hemisferu mozga i za čulne organe. Pingala nadi je sunčev kanal, vezan za desnu nozdrvu i levu hemisferu mozga i za upravljanje motornim organima. Prana ulazi na ova dva nadija i zato njihova aktivnost i dinamika utiču na fiziološke i psihološke procese u telu.

Telo se sastoji iz 5 delova koji su povezani sa određenim elementom. Područje rektuma odgovara zemlji (prithvi), područje ispod pupka je apa ili voda, područje pupka je agni ili vatra, područje srca je vazduh (vaju) jer je tu prana, područje grla je prostor, zvuk, jer nam za govor treba prostor.

Postoje još dva područja koja nisu vezana za elemente. Područje između obrva je razum (dita) i područje fontanele (temena glave) je Puruša.

Ova područja odgovaraju ukupno 7 čakri:

  • 1. Muladara (zemlja)
  • 2. Svadištana (voda)
  • 3. Manipura (vatra)
  • 4. Anahata (vazduh)
  • 5. Višudi (etar, zvuk)
  • 6. Ađna (razum)
  • 7. Sahasrara (Puruša)

Čakre su energetski centri u suptilnom telu, duž kičme koji nisu sami po sebi izvor energije već upravljaju njome i organizuju je. Čakra prima, asimilira energiju u kompleks telo - um i oslobađa energijju životne sile. Da bi čakra bila u ravnoteži sve tri funkcije - primanje, asimiliranje i oslobađanje (izražavanje) energije treba da ravnomerno obavlja na svom nivou. Ako čakra prima više energije nego što odaje to je kao da unosimo više hrane nego što možemo da svarimo. Takva čakra je neumerena i nju treba prazniti i manje treba da smo fokusirani na taj nivo sebe. Suprotno ovakvoj čakri je oskudna čakra i nju treba puniti energijom, povećanom pažnjom na tom nivou preusmeravati energiju iz neumerenih čakri. Čakre su posrednici preko kojih se pretvara, prenosi energija između dve dimenzije postojanja i razmenjuje između tela i uma. Kako se čakre aktiviraju i bude, tako čovek postaje svestan onoga što egzistira (postoji) u njemu i dobija moć da uđe u te oblasti sebe i oživi niže dimenzije.

Sve čakre imaju svoju boju, latice lotosovog cveta i broj, jantre - geometrijske oblike, biđa mantre, životinjski i božanski simbol. Životinje predstavljaju instikte a božanstvo višu svest. Lotos cvet kao simbol čakri je u stvari evolutivno uzrastanje čoveka od neznanja do punog potencijala preko truda i težnje. Slično tome lotos klija u zemlji (simbol neznanja) i teži (trud) rastući kroz vodu da dostigne površinu vode, vazduh i svetlost (prosvetljenje). Tako lotos postaje divan cvet.

Sahasrara (krunska čakra)

1. Muladara (korenska čakra) - Sedište muladare je perineum kod muškarca i cerviks kod žene. Lotos sa 4 latice, crvene boje, jantra je žuti kvadrat. Element je zemlja (Gravitacija). Čulo povezano sa muladarom je miris, čulni organ je nos, a motorni organ je anus. Sedište je ANAMAJA KOŠE. Vaju je APANA a biđa mantra je LAM. Sedište je TAMASA.

Ova čakra je vezana za materijalne stvari, preživljavanje i za produžetak vrste. Pokreće je nagon, a blokira je strah i to treba otkloniti.

Muladara je osnova tri nadija koji izlaze iz nje i teku duž kičmenog stuba. Ida iz leve strane muladare, pingala iz desne i sušumna (spiritualna sila) iz centra.

Suštinska svojstva ove čakre su gravitacija i čvrstina. Gravitacija vuče telo ka zemlji (podlozi) dok nas čvrstina podloge i struktura našeg tela održava uspravno. Odupiremo se o podlogu (nogama, rukama) i energija koja se troši time, okreće se ka nama ispunjava telo. Ovo je korenska čakra i temelj. Naša sposobnost da se ukorenimo u tlo i da uspostavimo jak temelj u čvrstini podloge omogućava da započnemo proces podizanja uz kičmu.

Neumerena čakra je teška, gojazna i letargična. Oskudna čakra je neutemeljena, površna, rasejana, a uravnotežena čakra je zdrava i stabilna.

Ađna (treće oko, intucija)

2. Svadištana (sopstveno mesto) - Sedište je u osnovi kičmenog stuba (nivo trtične kosti). Lotos je sa 6 latica, narandžaste boje. Element voda predstavljen je mladim belim mesecom. Unutar njega su dva kruga, jantre. Veći krug je svesna dimenzija uma, a manji je nesvesna dimenzija uma (karme, impresije). Čulo povezano sa njom je ukus, čulni organ jezik, a motorni organi su polni organi. Fiziološki je povezana sa prostatom, bešikom, bubrezima. Sedište je PRANAMAJA KOŠE, vaju je VJANA. Mantra je VAM. Sedište je TAMASA. Ova je čakra sedište nesvesnog. Čakra je zadovoljstva i vezana je za seksualnost i partnera. Ta vezanost je često infantilna. Pokreće je zadovoljstvo, a blokira je krivica, i treba naučiti oprostiti sebi.

Dok je prva čakra temelj, oslonac da bi se podigli, ova čakra nas pokrede. Pomeramo se od jedinstva ka dualnosti (sebe i drugih, poruše i prakriti...). Dualnost treba izbalansirati. Zato se u ovoj čakri poravnavamo po sopstvenom osedaju, izvodedi asanu i krećući se ka zadovoljstvu i prijatnosti položaja. Osluškujemo šta se dešava, da li postoji neki bol, otpor pri pokretu koji se suprostavlja fluidnosti (savitljivosti ove čakre).

Neumerena čakra je popustljiva, neobuzdana, a oskudna je rigidna i ukočena. Uravnotežena je suzdržana i graciozna.

Višudi (centar pročišćavanja)

3. Manipura (lotos od dragulja) - Sedište je na unutrašnjem zidu kičmenog stuba iza pupka. Anatomski odgovara solarnom pleksusu, koji reguliše toplotu tela i digestivnu vatru. Lotos sa 10 latica, žute boje. Jantra je obrnuti crveni trougao, simbol sunčeve energije. Čulo je vid, čulni organ oči, a motorni organ je stopalo. Vid i akcija su povezani. Element je vatra. Sedište je PRANAMAJA KOŠE i dominira SAMANA vaju. Dominira RAĐAS guna (aktivnost, intenzivnost). Mantra je RAM. Fiziološki je povezana sa organima za varenje, nadbubrežnim žlezdama... Ova čakra je vezana za snagu volje koja je pokreće, a blokira je stid, pa trebamo prihvatiti sve aspekte sebe.

TAPAS (toplota) se generiše u telu putem vežbi, discipline, posvećenosti i ogromne snage volje. Energija je u nama i treba je potpaliti i kanalisati. Volja je ta koja koristi energiju, a energija bez volje nema mod. Koristeći volju prevazilazimo želju iz prve dve čakre. To je svesna namera da idemo ka cilju koji smo odredili.

Neumerena čakra je dominantna, kritična, sve kontroliše i tiranin je oskudna je, pasivna, umorna, žrtvena. Uravnotežena čakra ima odličnu samokontrolu.

Anahata (neudaren, neprekinut)

4. Anahata (neudaren, neprekinut) - Naziv potiče od povezanosti sa srčanim ritmom. Lotos sa 12 latica zelene boje. Jantra je heksagram, dva ukrštena trougla, jedinstvo Šive i Šakti. Uspravni trougao je svest Šive, a obrnuti trougao je simbol Šakti. Jedinstvo Šive i Šakti je evolucija svesti na gore. Čulo je dodir (osedanje), čulni organ je koža, a motorni su šake. Element je vazduh, MANOMAJA KOŠA (mentalno – emotivni omotač) i PRANA vaju koja prolazi kroz usta i nos. Mantra je JAM. Sedište je RADŽAS gune. Čakru aktivira ljubav, a blokira tuga pa treba prevazići te gubitke prihvatanjem.

Dok u nižim čakrama tražimo sigurnost u materijalnom, u zadovoljstvima, ambiciji mi funkcionišemo po “zakonu sudbine” i ne možemo transcendirati. Svesnim preuzimanjem sudbine snagom volje, pozitivnošću mi smo u manipuri. U anahati mi se umekšavamo, otvaranjem, širenjem (u asanama, pranajamama), grudi, ramena, veći je dotok prane i životne energije, a suprotno tome se pročišćavamo i umekšavamo pri izdisanju. Zato je za ovu čakru pranajama veoma važna i nema joge bez pranajame. Širenjem se otvaramo za ljubav, razumevanje, saosećajnost, a onda se umekšavamo kada otpuštamo sve prepreke i blokade koje smo sami napravili. U anahati svest je budna kao antilopa. Prevazilaženjem sudbinskog snagom volje, pozitivnim razmišljanjem, poverenjem u sebe bez obzira na okolnosti, postižemo unutrašnji mir, kvalitetne odnose sa drugima, ljubav bez očekivanja, saosećajnost bez uzvračanja i dobrotu bez napora.

Neumerena čakra ima veliku potrebu za ljubavlju i pažnjom. Oskudna ima strahove i brige i osuđuje, a uravnotežena je puna ljubavi, zrači, radosna je i velikodušna je. Ljubav aktivira umetnost i kreativnost ove čakre.

Manipura (lotos od dragulja)

5. Višudi (centar pročišćavanja) - Povezana je sa grlom, ustima, ušima, vratom, ramenima. Lotos sa 16 latica plave boje. Element je ETAR – ZVUK. Vaju je UDANA. Višudi i ađna čakre su VIGJANAMAJA KOŠA (razumski omotač), centar intelekta, sistema vrednosti, naše ja. Čulo je sluh, organ su uši, a motorni organ su glasnice. Mantra je HAM. Guna je SATVA. Ovu čakru aktivira istina, a blokira laž. Treba otpustiti negiranja i laži.

Kad uđemo u svoj hram, poravnavamo se, aktiviramo se voljom, otvaramo srce i umekšamo se, vreme je da se “naštimamo”, to znači naštimati sušumnu kao žicu, ne zategnuti previše jer de vibracija biti jaka i žica de pući, ne previše labavo jer nećemo čuti zvuk. Dakle trebamo osluškivati sebe iznutra da utihnemo toliko da možemo čuti sve istine iz dubine i da izbacimo iz sebe glasom bilo kakvo iskustvo koje nas uzdrma, da možemo nekom redi istine o sebi. Ako smo stegnutih vilica, ukočenog vrata, napetih ramena zatvorili smo grlo, povlačimo se, suzdržavamo se i nesigurni smo. Zvuk je sredstvo za pročišdenje. Zvuk vibrira kroz telo i mantrama, pevanjem, glasnim dahom možemo osloboditi ukočena i bolna mesta i osloboditi istinu koja je u nama. Tako čovek sebe vidi u svemu i sve vidi u sebi. Dobro i zlo se prihvata u ovoj čakri.

Neumerena čakra je glasna i rasejana, oskudna je tiha i stidljiva, a uravnotežena skladna, istinoljubiva.

Svadištana (sopstveno mesto)

6. Ađna (treće oko, intucija) - Zove se “komandni centar”. Lotos sa 2 latice, indigo boje. Čulo, čulni i motorni organ je UM. Zajedno sa višudi čakrom, ađna čini VIGJANAMAJA KOŠU jer je ađna kapija sahasrare. Guna je SATVA. Mantra je AUM. Povezana je sa epifizom (žlezdom koja luči melatonin), a ona sa hipofizom i sahasrarom. U ađni se ukrštaju Ida, Pingala i Sušumna kao Triveni. Tu se razbija dualnost (individualna svest, ego) nastaje jedinstvo tela i uma. Dok ima dualnosti ne možemo izadi van sebe, dok ne zaboravimo na sebe. Postajemo posmatrač onoga što se zbiva u nama i svetlost Puruše “osvešćuje” mrak u nama i put samospoznaje. “Komandni centar” fokusira se na zahvalnost za sve što se dešava u nama. Sve što je unutar nas postaje ogledalo našeg spoljašnjeg sveta u kom se možemo ogledati i videti sebe. Da bi sebe videli u tom odrazu, trebamo biti mirni, nepomični i tihi. Trebamo razumeti da sve funkcioniše po univerzalnom zakonu uzroka i posledice. Život i stanje u kom smo je posledica, a uzrok su naša razmišljanja, svest o svemu što se dešava u nama i oko nas, naša percepcija. Ovo je čakra svetla – bavi se uvidom i uklanja iluzije. Sve što je odvojeno je zapravo jedno. Svi elementi od zemlje do svetlosti su jedno.

Neumerenu ađnu karakterišu deluzije, halucinacije, oskudnu ađnu karakteriše poricanje, cinizam, a uravnotežena je mudra ima viziju.

Muladara (korenska čakra)

7. Sahasrara (krunska čakra) - Krunska čakra se nalazi u predelu fontanele. Lotos sa 1.000 latica ljubičaste boje. Ona je kulminacija uzdizanja kroz čakre i kruna je svesti. Element je SVEST. Oslobođena je guna. Put do sahasrare je put samospoznaje i ličnog iskustva, asanama, pranajamama, meditacijomm, rastemo otvaramo svoj hram i sagledavamo svoje iluzije, uverenja i postepeno svešdu menjamo obrasce navika i postižemo ravnotežu sa sobom i okolinom. Razumom, svešću Puruše, jer to može samo svest. Ona je ključ. Sve što je unutra oblikuje spolja. Spoljašnje je odraz unutrašnjeg, večno postojanje (egzistencija) postaje svesna sebe.

SAT DITA ANANDA

večna svest blaženstvo

Samadi je najveće iskustvo ove čakre. Dostići božansko u sebi, svoju istinsku prirodu, svoju dušu (ATMA). Sve iluzije, sve avidije su uzrok velikog nezadovoljstva, nesreća, bolesti. Ovaj put samospoznaje kroz prihvatanje, razumevanje, i transformaciju sebe jeste put jedinstva PRAKRITI i PURUŠE. Postoji jedna beskrajna jedinstvena svest. Ovo je čakra misli i pokreću je misli, a blokira je zemaljska vezanost. Zato treba svoje vezanosti otpustiti kako bi tekla kosmička energija.

Neumerena čakra previše je intelektualna i duhovna, oskudna je materijalistična, a uravnotežena je prosvećena i ostvarena.

Kada imamo neko znanje o čakrama, asanama i prednostima koje oni mogu napraviti, možemo se pitati šta sa tim da učinimo i odakle da počnemo svoju evoluciju. Čakre su povezane sa našim umom, a sve naše navike koje smo stekli u životu i dobre i loše su naša dualnost i opet zavise od našeg uma. Boriti se protiv svog uma nije pametno, ali prihvati i razumeti sebe i na kraju voleti sebe jeste ravnoteža i put osvešćivanja. Pre svega, važna je goruća želja za promenom. Želja da budemo bolji i za sebe i za svoju okolinu. Najveći deo naše sreće vezan je za druge ljude. Univerzum pravi balans ako mi to ne učinimo i ne pita nas kako. On puni praznine i odnosi viškove. Dakle, bolje je da sami to napravimo, polako, sistematski, da sami nađemo ključ koji otvara kapiju između unutrašnjeg i spoljnjeg sveta. Jer spoljašnje je odraz unutrašnjeg i naše misli uzrokuju sva stanja i sve posledice. Mi kontrolišemo svoj život, mi privlačimo ljude koji su u harmoniji sa našim mislima, mi verujemo, mi očekujemo, sve je u nama i na kraju šta nam je potrebno?

Svetlana Vidaković
Joga instruktor
Škola Yoge Maya

Čakre